Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (“BANTAŞ”) tarafından işlenebilecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirketimiz, Müşterileri ve Müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkan verdiği ölçüde işlemektedir.

Şirketimiz, Müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

Kişisel verileriniz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün / hizmetlerde kullanılmak, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, BDDK, TCMB, MASAK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, istihbarat / bilgi araştırmalarının yapılması, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

BANTAŞ, Müşteri’nin ve/veya Müşteri’nin yetkililerinin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmekte; Şirketimizin hizmet ve ürünü sağlaması amacıyla hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, doğrudan ve dolaylı hissedarları, iştirakleri, bağlı kuruluşları, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi BANTAŞ’a ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlarla, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri BANTAŞ’a başvurmak suretiyle kişisel verilerinin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Lütfen yukarıda belirtilen çerçevede kullanmak istediğiniz hakkı/talebinizi detaylı açıklamanızı içeren bir dilekçeyle ıslak imzalı olarak “Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. İmpa İş Merkezi No:12/7 Kavacık / İstanbul” adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak iletiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu:

Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. İmpa İş Merkezi No:12/7 Kavacık / İstanbul

Sicil No: 687191 Tel : 0216 404 11 00 Faks: 0216 404 11 01  http://www.bantastr.com/

BANTAŞ, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatın belirttiği ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamakta olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından ilgili sürelerin sonunda yerine getirilebilecektir.

İLETİŞİM
  • Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak İmpa İş Merkezi No:12/7 PK:34805 Kavacık / Beykoz İSTANBUL
  • Telefon: 0216 404 11 00
  • E-posta: info@bantastr.com
BİZE ULAŞIN
© 2017 Bantaş - Tüm Hakları Saklıdır.